بازه‌های سنی


در ابزار سنجش، مهارت‌ها و شاخص‌های رفتاری کودک براساس تحقیقات انجام شده به‌صورت سال و ماه تعریف شده است. برای نمونه در حوزه خودیاریگری، کودک در بازه سنی 3 الی 4 سال خودش باید بتواند با استفاده از قاشق و چنگال غذا بخورد.... اپلیکیشن «کودکی» با استفاده از این ابزار سنجش، وضعیت کودک را در شش حوزه اصلی رشد (شناختی، زبانی، حرکتی درشت، حرکتی ظریف، اجتماعی و خودیاریگری) و در دامنه سنی تولد تا 6 سالگی ارزیابی می‌کند. براساس نتایج ارزیابی هر کودک، برنامه‌ی آموزشی منحصر به آن کودک در قالب محصولاتی نظیر فیلم کوتاه، مقاله و درس‌گفتار برای والدین ارائه می‌شود.

بازه سنی

حوزه شناختی


شناخت به معنای توانایی‌های فکری شامل حافظه، توجه، استدلال، درک دنیای پیرامون و ... است. این مهارت‌ها با آموزش درست و تمرین بهبود می‌یابد و پیش‌زمینه یادگیری و پیشرفت در مراحل بعدی زندگی مانند مدرسه و محل کار است. در اپلیکیشن «کودکی» با استفاده از ابزار سنجش، وضعیت کودک در حوزه شناختی و در دامنه سنی تولد تا 6 سالگی ارزیابی می‌شود. براساس نتایج ارزیابی هر کودک، برنامه‌آموزشی منحصر به آن کودک در قالب محصولاتی مانند فیلم کوتاه، مقاله و درس‌گفتار برای والدین ارائه می‌شود.

جهت مشاهده نمونه محتواها، روی بازه های سنی زیر کلیک نمایید.

حوزه شناختی

حوزه زبان


حوزه رشدی زبان شامل دریافت و بیان موثر اطلاعات و اندیشه‌ها به شیوه کلامی و غیرکلامی است که از دو زیرحوزه زبان بیانی و زبان دریافتی تشکیل می‌شود. مهارت‌های بیانی به توانایی برقراری ارتباط و فهمیده شدن از سوی دیگران اشاره دارد و مهارت‌های دریافتی به معنای توانایی درک کلمات و جملات سایرین است. در اپلیکیشن «کودکی» با استفاده از ابزار سنجش، وضعیت کودک در حوزه زبان و در دامنه سنی تولد تا 6 سالگی ارزیابی می‌شود. براساس نتایج ارزیابی هر کودک، برنامه‌ی آموزشی منحصر به آن کودک در قالب محصولاتی مانند فیلم کوتاه، مقاله و درس‌گفتار برای والدین ارائه می‌شود.

جهت مشاهده نمونه محتواها، روی بازه های سنی زیر کلیک نمایید.

حوزه زبان

حوزه حرکتی درشت


حوزه حرکتی درشت به توانایی کنترل و حرکت عضلات بزرگ مانند گردن، بازوها، پاها، کمر و لگن اشاره دارد. این حوزه رشدی در فعالیت‌های حرکتی روزمره مانند نشستن، ایستادن، راه رفتن، دویدن و پریدن نمود می‌یابد. در اپلیکیشن «کودکی» با استفاده از ابزار سنجش، وضعیت کودک در حوزه حرکتی درشت و در دامنه سنی تولد تا 6 سالگی ارزیابی می‌شود. براساس نتایج ارزیابی هر کودک، برنامه‌ی آموزشی منحصر به آن کودک در قالب محصولاتی مانند فیلم کوتاه، مقاله و درس‌گفتار برای والدین ارائه می‌شود.

جهت مشاهده نمونه محتواها، روی بازه های سنی زیر کلیک نمایید.

حوزه حرکتی درشت

حوزه حرکتی ظریف


حوزه حرکتی ظریف به توانایی کنترل و حرکت عضلات ظریف مانند انگشتان و مچ دست اشاره دارد. این حوزه رشدی در فعالیت‌های حرکتی ظریف مانند استفاده از قاشق، چاقو و قیچی و توانایی به دست گرفتن مداد نمود می‌یابد. در اپلیکیشن «کودکی» با استفاده از ابزار سنجش، وضعیت کودک در حوزه حرکتی ظریف و در دامنه سنی تولد تا 6 سالگی ارزیابی می‌شود. براساس نتایج ارزیابی هر کودک، برنامه‌ی آموزشی منحصر به آن کودک در قالب محصولاتی مانند فیلم کوتاه، مقاله و درس‌گفتار برای والدین ارائه می‌شود.

جهت مشاهده نمونه محتواها، روی بازه های سنی زیر کلیک نمایید.

حوزه حرکتی ظریف

حوزه اجتماعی


این حوزه رشدی شامل مهارت‌های کلامی و غیرکلامی برای برقراری ارتباط و تعامل موثر با سایرین است. افرادی که از مهارت‌های اجتماعی خوبی برخوردار هستند می‌دانند در شرایط اجتماعی گوناگون چگونه رفتار کنند و قادر به درک قوانین کتبی و شفاهی جامعه می‌باشند. در اپلیکیشن «کودکی» با استفاده از ابزار سنجش، وضعیت کودک در حوزه اجتماعی و در دامنه سنی تولد تا 6 سالگی ارزیابی می‌شود. براساس نتایج ارزیابی هر کودک، برنامه‌ی آموزشی منحصر به آن کودک در قالب محصولاتی مانند فیلم کوتاه، مقاله و درس‌گفتار برای والدین ارائه می‌شود.

جهت مشاهده نمونه محتواها، روی بازه های سنی زیر کلیک نمایید.

حوزه اجتماعی

حوزه خودیاریگری


حوزه خودیاریگری به آمادگی کودک برای شرکت در فعالیت‌های روزمره مانند خوردن و نوشیدن، برنامه روزانه بهداشت شخصی و لباس پوشیدن و استفاده از برخی لوازم منزل اشاره دارد. در اپلیکیشن «کودکی» با استفاده از ابزار سنجش، وضعیت کودک در حوزه خودیاریگری و در دامنه سنی تولد تا 6 سالگی ارزیابی می‌شود. براساس نتایج ارزیابی هر کودک، برنامه‌ی آموزشی منحصر به آن کودک در قالب محصولاتی مانند فیلم کوتاه، مقاله و درس‌گفتار برای والدین ارائه می‌شود.

جهت مشاهده نمونه محتواها، روی بازه های سنی زیر کلیک نمایید.

حوزه خودیادگیری