لیست رساله های دکتری و پایان نامه های ارشد در حوزه کودکی


رساله های دکتری:

- کند وکاوی در معنای معلم بودن: بررسی امکان های نظریه تحولی برای توسعه حرفه ای معلمان دوره دبستان (1397) رساله دکتری خانم دکتر حمیده بزرگ

- طراحی برنامه درسی تربیت اقتصادی برای دانش آموزان دوره دبستان (1397) رساله دکتری خانم دکتر قندهاری

- نقش والدین در ایجاد و توسعه شایستگی های علمی در کودکان پیش از دبستان: مطالعه موردی چندگانه (1397) آقای زین العابدین صفدری

- تبیین مفهوم همدلی و طراحی آموزشی مبتنی بر آن برای دوره دوم دبستان (1397) خانم سمانه موسویان

- رابطه محیط یادگیری در سال های اولیه کودکی و مولفه های شناختی آمادگی برای ورود به مدرسه و پیشرفت تحصیلی در کلاس اول (1397) خانم دکتر شیما امینی پور

- واکاوی پدیدارشناسانه مسیر بالندگی حرفه ای معلمان (کورِرِه) و عوامل بافتی موثر بر آن (1397) خانم دکتر فهیمه گندمی

- احیا الگوی آموزشی استاد-شاگردی در آموزش هنر ایرانی (1396) خانم دکترندا سیفی ، دانشگاه هنر تبریز

- معلم هیوریستیک، معلم الگوریتمیک: کند و کاوی در معنای معلم بودن (1396) خانم دکتر آسیه ال مراد

- طراحی برنامه درسی خویشتن بانی (تقوا) برای دوره دبستان (1396) خانم دکتر سمیه رام

- طراحی برنامه درسی تربیت زیست محیطی برای دانش آموزان دوره دبستان (1397) خانم دکتر معصومه کارگزار

- واکاوی مفهوم "بهزیستی فاعلی" از منظر دختران نوجوان: مطالعه ای قوم نگارانه (1395) خانم دکتر نغمه تقوا

- تحلیل فلسفی "تربیت چند فرهنگی" (1395) دکتر امیر پله

- ارایه و کاربست الگوی طراحی بازی های آموزشی در دوره ابتدایی با تاکید بر درس مطالعات اجتماعی (1395) دکتر مهدوی نسب

- راه حل های چند گانه بعنوان راهبردی برای توسعه تفکر ریاضی وار (1395) خانم دکتر زهرا رحیمی

- تبیین نقش تفاوت های فرهنگی معلمان در نوع مواجهه با تغییر و نوآوری در برنامه های درسی دوره دبستان (1394) دکتر رضا میر عرب

- مدل سازی نشر کتاب الکترونیکی (e-book) در ایران (1394) خانم دکتر سپیده فهیمی فر، دانشگاه تهران

- الگوها و روش های انجام گفتگوی تربیتی بر اساس گفتگوهای قرانی (1394) خانم دکتر زهرا صالحی

- تبیین سازواری رویکرد تربیتی پرسش محوری با اقتضائات عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات و فرهنگ برنامه درسی دوره ابتدایی (1393) اقای دکتر نامدار ابراهیمی

رساله های در حال انجام:

- ارزشیابی برنامه درسی قصد شده، اجرا شده و کسب شده در حوزه "همزیستی" در مدارس لبنان (در حال انجام) شیخ محمد باقر کجک

- مبانی نظری (فلسفی) تربیت اوان کودکی (در حال انجام)، آقای پورحسینی

- کند و کاوی در معنای "نوشتن" و ارایه راهبردهایی برای نویسا شدن (در حال انجام) خانم مینا آذرنوش

- طراحی، تولید و ارزشیابی محیط یادگیری مبتنی بر واقعیت مجازی برای بهبود و توسعه یادگیری روانی-حرکتی در افراد مبتلا به ضایعات مغزی (در حال انجام) خانم زینب گرزین

پایان نامه های ارشد:

- تبیین ماهیت منتورشیپ بعنوان شیوه نوین توسعه حرفه ای مربیان کودک (1397) خانم الهه خراسانچی ، دانشگاه الزهرا

- ارتباط دیالکتیک بین تفکر فلسفی و تفکر ریاضی وار در کودکان دبستانی (1397) آقای منصور مهدی زاده

- تبیین تربیت متوازن بر اساس اسناد تحولی آموزش و پرورش و مطالعه موردی در مدرسه تیزهوشان (1397) آقای انصاری

- امکان سنجی طراحی و اجرای برنامه درسی روییدنی در دوره پیش از دبستان: مطالعه موردی (1396) خانم عابده بهمن پور، دانشگاه الزهرا

- ارزشیابی کیفیت فرایندی مراکز پیش از دبستان و مهدهای کودک جزیره قشم بر اساس استاندارد اکرز (1396) خانم فرحناز نژادغفوری

- مبانی نظری تربیت زیست محیطی (1395) خانم سعدی پور

- مبانی نظری تربیت کودکان بی سرپرست و بررسی وضعیت موجود بر اساس مبانی: مطالعه موردی (1393) خانم موقرافضلی